Newsletter CBDG Wiadomość nie wyświetla się poprawnie? Zobacz jako stronę html

Newsletter CBDG, 4 grudnia 2019

Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
Centralna Baza Danych Geologicznych
Koncesje - węglowodory
 

więcej
Nowe mapy i teksty
MHP-PPW-WJ w internecie

więcej
Kolejne arkusze SMGP w internecie

więcej
Udostępniamy Mapę koncesji na poszukiwanie, poszukiwanie i rozpoznawanie oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie (koncesje łączne) węglowodorów

"Mapa koncesji na poszukiwanie, rozpoznanie oraz wydobywanie (…) węglowodorów (…)" (http://geoportal.pgi.gov.pl/surowce/mapy_koncesyjne) powstaje w PIG-PIB, w Programie Geologii Złożowej i Gospodarczej na podstawie informacji przesyłanych z ministerstwa do spraw środowiska oraz danych gromadzonych na bieżąco w bazie MIDAS.

Na podstawie tych danych oraz aktualizowanej co miesiąc "Mapy koncesji na poszukiwanie, rozpoznanie oraz wydobywanie (…) węglowodorów (…)"  przygotowywana jest informacja przestrzenna dotycząca koncesji na poszukiwanie, poszukiwanie i rozpoznawanie oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie (koncesje łączne) węglowodorów. Poza informacją geograficzną o położeniu obszarów poszczególnych koncesji użytkownik ma bezpośredni dostęp miedzy innymi do następujących danych:
 • Nr i nazwa koncesji
 • Rodzaj koncesji
 • Nr i data decyzji koncesyjnej
 • Kopalina
 • Cel poszukiwawczy
 • Grupa kapitałowa, przedsiębiorca/operator
Mapa koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złóż węglowodorów - CBDG GEOLOGIA Mapa koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złóż węglowodorów - CBDG GeoLOG

Nowy zasób cyfrowy, określany w skrócie jako "Węglowodory - koncesje (poszukiwawcze, rozpoznawcze, łączne)" udostępniany jest na kilka sposobów:

 • Usługa WMS, adres usługi dostępny w Katalogu usług sieciowych:
  https://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/surowce_mineralne/konc_weglowodor/MapServer/WMSServer
 • Plik SHP dostępny do pobrania w Menedżerze pobierania:
  cbdg_koncesje_weglowodory_RRRR_MM_DD.zip
 • Warstwa informacyjna w Portalu GEOLOGIA.
 • Warstwa informacyjna w mobilnej Aplikacji GeoLOG.
Nowe arkusze Mapy Hydrogeologicznej Polski 1:50 000 PPW-WJ w internecie

Nowa duża partia arkuszy Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 - Pierwszy Poziom Wodonośny – Wrażliwość na zanieczyszczenia i Jakość wód, została właśnie udostępniona w internecie, w formie plików JPG. Dodano 332 arkusze i od teraz łącznie dostępnych w internecie jest 822 arkuszy tej mapy. Równocześnie dodano 18 tekstów z objaśnieniami i od teraz dostępne jest 413 tekstów objaśnień do arkuszy.

Mapa zbiorcza MHP "pierwszy poziom wodonośny – wrażliwość na zanieczyszczenie" zawiera następujące informacje:

 • wrażliwość wód pierwszego poziomu wodonośnego na zanieczyszczenie
 • granice jednostek hydrogeologicznych warunków występowania pierwszego poziomu wodonośnego
 • obiekty i działania antropogeniczne pogarszające stan fizyko-chemiczny wód pierwszego poziomu wodonośnego (obszary przekształcone antropogenicznie, ogniska zanieczyszczeń)
 • obszary objęte zasięgiem znaczącego obniżenia bądź podniesienia zwierciadła PPW.

Mapa zbiorcza MHP "pierwszy poziom wodonośny – jakość wód" zawiera następujące informacje:

 • zawartość związków azotu w wodach pierwszego poziomu wodonośnego,
 • wybrane wskaźniki jakości wód pierwszego poziomu wodonośnego w punktach opróbowania (azotany, azotyny, jon amonowy, siarczany, chlorki, pH, PEW).
Arkusz MHP PPW- wrażliwość - 614 Szlichtyngowa Arkusz MHP PPW-jakość - 614 Szlichtyngowa Tekst do arkusza MHP PPW-WJ - 614 Szlichtyngowa
Nowe arkusze Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski 1:50 000 w internecie

Trwa proces oddawania do użytku kolejnych finalnych produktów Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000. Zostały właśnie udostępnione mapy 17 arkuszy SMGP i 9 tekstów objaśnień, w związku z czym aktualnie jest już do pobrania w internecie 1036 arkuszy map i 1021 tekstów do nich.

Arkusz SMGP 903 – Otmuchów (Paczków)

Dostęp do skanów i tekstów objaśnień poszczególnych arkuszy wszystkich map możliwy jest między innymi za pomocą aplikacji GeoLOG. i GEOLOGIA. Użytkownicy po zaznaczeniu interesujących ich arkuszy są przekierowywani do aplikacji udostępniającej dane źródłowe (opis we wcześniejszym biuletynie). Do pobierania skanów i tekstów arkuszy map nie są potrzebne żadne dodatkowe uprawnienia.

Szukasz danych?
Odwiedź Portal CBDG:
geoportal.pgi.gov.pl
 
CBDG PIG-PIB